Spracúvanie osobných údajov

 I. Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Kto spracúva Vašej osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame my - jazyková inštitúcia LANGEM (v rámci jej vzdelávácích aplikácií na stránkach: www.langem.sk alebo www.langem.cz) prevázdkovaná Poskytovateľom výučby (ďalej len „Prevádzkovateľ “):Marek Karafa - LANGEM
Sídlo: Sklepárska 2, 04015 Košice


IČO: 50 499 076
DIČ: 1122467434

E-mail: info@langem.sk


Podnikateľský subjekt nie je platiteľom DPH

Podnikateľský subjekt je zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice, číslo živnostenského registra: 820-81733


Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Košický kraj. Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Prevádzkovateľ webovej aplikácie LANGEM sa zaväzuje rešpektovať a ochraňovať Vaše súkromie. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných udajov, v platnom znení a s princípmi rámcových smerníc Európskej únie pre ochranu dát, najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES. 

Zhromaždené informácie budú využívané predovšetkým pri poskytovaní Vami požadovaných produktov či služieb, na informovanie o nových službách a k vylepšovaniu poskytovaných služieb. Pre ochranu Vašich údajov robíme maximum. Aplikácia používa platný HTTPS certifikát (od vydaváteľa Let's Encrypt Authority X3). Zároveň používame aktuálne odporúčanú technológiu na ukladanie hesiel pomocou algoritmu. Vaše osobné informácie sú obsiahnuté za zabezpečenými sieťami a sú prístupné iba obmedzenému počtu osôb, ktoré majú osobitné prístupové práva k takýmto systémom a databázam a sú povinné zachovávať dôvernosť informácií.

 

2. Aké informácie ukladáme?

Pre registráciu je nutné zadať osobné e-mailovú adresu a prístupové heslo. Tieto informácie sa ukladajú na účely unikátnej identifikácie užívateľa a povolenia vstupu do aplikácie. E-mailovú adresu prevádzkovateľ pre zasielanie informácií napr. o končiacom predplatnom a ďalšiu komunikáciu medzi prevádzkovateľom a užívateľom spojenú s používaním a funkčnosťou aplikácie či portálov. 

Pre vytvorenie objednávky predplatného aplikácie sa zadávajú fakturačné údaje objednávateľa (konkrétne meno a priezvisko, ulica a popisné číslo, mesto a PSČ), ktoré sa uvádza na faktúre a v účtovnej dokumentácii prevádzkovateľa. Tieto informácie sa archivujú podľa zákona. Aplikácia zhromažďuje údaje o správaní používateľa v programe, vedie prehľad všetkých ním spustených aktivít, zadaných odpovedí, výsledkov a pod. Tieto informácie slúžia pre pohodlie užívateľa, mapovanie jeho pokroku atď. Aplikácia informácie o výsledkoch testov ukladá iba u registrovaných užívateľov. Prevádzkovateľ tieto informácie používa pre vylepšovanie funkčnosti aplikácie a portálov.

 

3. Platby platobnou kartou

Platby platobnou kartou prebiehajú prostredníctvom tretej strany cez platobnú inštitúcie TrustPay (https://www.trustpay.sk/). Pre uskutočnenie transakcie prevádzkovateľ poskytuje informácie o objednávke tejto tretej strane, konkrétne sa jedná o e-mail užívateľa, čiastku objednávky a variabilný symbol, spolu s referenciou klienta.

 

4. Výpis osobných údajov

Informácie o študijných výsledkoch apod. má užívateľ k dispozícii v prehľadných štatistikách. Osobné informácie v rámci neverejného profilu aplikácie si užívateľ môže prezrieť, aktualizovať či odstrániť priamo v tomto profile.Všetky osobné informácie, ktoré o užívateľovi zhromažďujeme, si užívateľ môže pozrieť v sekcii Môj profil → Všeobecné informácie, prípadne Fakturačné údaje.

 

5. Komu poskytujeme vaše údaje?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú na Webhostingu spoločnosti Websupport s.r.o., môžu však byť prenesené do krajiny v rámci EÚ a spracúvané v nej. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s platnými predpismi. Prenos mimo EÚ (do tretích krajín) sa neuskutočňuje.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše osobné údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu zverejnené ani poskytnuté tretím osobám okrem sprostredkovateľov. Prevádzkovateľ môže vaše osobné údaje poskytnúť svojim sprostredkovateľom, a to výlučne na účel, ktorý je vami odsúhlasený a zároveň uvedený v zmluve so sprostredkovateľom.

 

6. Aké sú vaše základné práva v oblasti ochrany osobných údajov? 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás samozrejmosťou a dôkladne sa staráme o ich ochranu. Kedykoľvek počas spracúvania Vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúce práva:

• právo na prístup k Vašim osobným údajom, máte právo žiadať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak Vaše údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobné informácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov (Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vaše požiadanie sme povinní poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pričom za opakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie primeraného poplatku zodpovedajúceho administratívnym nákladom;

• právo na opravu osobných údajov, a to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov (Vaše právo na opravu osobných údajov upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679);

• právo na výmaz osobných údajov (Vaše právo na výmaz osobných údajov upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak:
(a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
(b) osobné údaje spracúvame nezákonne,
(c) odvoláte nám súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
(d) namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo,
(f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Právo na výmaz Vašich osobných údajov nemôžete uplatniť v prípade, ak:
(a) je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku,
(b) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
(c) na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej tomu, kto osobné údaje spracúva,
(d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (e) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je pravdepodobné, že by Vaše právo znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania;

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov upravuje § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak
(a) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
(b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
(c) už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo,
(d) namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.
Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, môžeme okrem uchovávania osobných údajov osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu;

• právo namietať spracúvanie osobných údajov (Vaše právo namietať spracúvanie osobných údajov upravuje § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe právneho základu podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. V takom prípade prevádzkovateľ nesmieme spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;

• právo na prenosnosť osobných údajov (Vaše právo na prenosnosť osobných údajov upravuje § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a prebieha na základe právneho základu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, t.j. ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, prípadne zmluvnej povinnosti.

 

7. Aký je právny základ spracovania vašich údajov?

Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je:

• váš súhlas – najmä súvislosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách, vylepšeniach, zmenách a aktuálnych ponukách (priamy marketing). Vami udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov do času odvolania

• plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a uzatvorenej zmluve v našom účtovníctve, ale aj v prípade povinnosti sprístupnenia údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí

• náš oprávnený záujem – pri niektorých marketingových činnostiach, pri zlepšovaní našich služieb, v rámci personalizáciie, v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou vašich údajov. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv, a či prevažuje náš oprávnený záujem.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia vašich osobných údajov z našej strany, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@langem.sk.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na adresu Marek Karafa – LANGEM, Sklepárska 2, 04015 Košice, Slovenská republika, alebo e-mailom na info@langem.sk.