Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup a používanie licencie k výučbovej aplikácii Langem na stránkach www.langem.sk alebo www.langem.cz (ďalej len "Aplikácia") a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby a užívateľom (ďalej len "Užívateľ").

  Poskytovateľom výučby je (ďalej len „Prevádzkovateľ “):  Marek Karafa - LANGEM
  Sídlo: Sklepárska 2, 04015 Košice


  IČO: 50 499 076
  DIČ: 1122467434

  E-mail: info@langem.sk


  Podnikateľský subjekt nie je platiteľom DPH

  Podnikateľský subjekt je zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice, číslo živnostenského registra: 820-81733


  Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Košický kraj. Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
 2. Prevádzkovateľ poskytuje vzdelávacie služby v oblasti anglického jazyka a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby v tejto oblasti (ďalej len „Vzdelávacie služby“).
 3. Užívateľ má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

 

II. Charakteristika vzdelávacej služby

 1. Vzdelávacou službou sa rozumie súbor vzdelávacích kurzov v oblasti anglického jazyka poskytovaných online na stránkach www.langem.sk alebo www.langem.cz.
 2. Cieľom kurzov je poskytnúť Užívateľovi kvalitnú výuku angličtiny pomocou do detailov spracovaných výukových textov a súborov cvičení, aby sme tak ponúkali zrozumiteľnú a prehľadnú výuku.

 

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Aktualizácia ku dňu 25. mája 2018

Prevádzkovateľ webovej aplikácie LANGEM sa zaväzuje rešpektovať a ochraňovať Vaše súkromie. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných udajov, v platnom znení a s princípmi rámcových smerníc Európskej únie pre ochranu dát, najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES.

Zhromaždené informácie budú využívané predovšetkým pri poskytovaní Vami požadovaných produktov či služieb, na informovanie o nových službách a k vylepšovaniu poskytovaných služieb. Pre ochranu Vašich údajov robíme maximum. Aplikácia používa platný HTTPS certifikát (od vydaváteľa Let's Encrypt Authority X3). Zároveň používame aktuálne odporúčanú technológiu na ukladanie hesiel pomocou algoritmu. Vaše osobné informácie sú obsiahnuté za zabezpečenými sieťami a sú prístupné iba obmedzenému počtu osôb, ktoré majú osobitné prístupové práva k takýmto systémom a databázam a sú povinné zachovávať dôvernosť informácií.

 

1. Aké informácie ukladáme?

Pre registráciu je nutné zadať osobné e-mailovú adresu a prístupové heslo. Tieto informácie sa ukladajú na účely unikátnej identifikácie užívateľa a povolenia vstupu do aplikácie. E-mailovú adresu prevádzkovateľ pre zasielanie informácií napr. o končiacom predplatnom a ďalšiu komunikáciu medzi prevádzkovateľom a užívateľom spojenú s používaním a funkčnosťou aplikácie či portálov.

Pre vytvorenie objednávky predplatného aplikácie sa zadávajú fakturačné údaje objednávateľa (konkrétne meno a priezvisko, ulica a popisné číslo, mesto a PSČ), ktoré sa uvádza na faktúre a v účtovnej dokumentácii prevádzkovateľa. Tieto informácie sa archivujú podľa zákona. Aplikácia zhromažďuje údaje o správaní používateľa v programe, vedie prehľad všetkých ním spustených aktivít, zadaných odpovedí, výsledkov a pod. Tieto informácie slúžia pre pohodlie užívateľa, mapovanie jeho pokroku atď. Aplikácia informácie o výsledkoch testov ukladá iba u registrovaných užívateľov. Prevádzkovateľ tieto informácie používa pre vylepšovanie funkčnosti aplikácie a portálov.

 

2. Platby platobnou kartou

Platby platobnou kartou prebiehajú prostredníctvom tretej strany cez platobnú inštitúcie TrustPay (https://www.trustpay.sk/). Pre uskutočnenie transakcie prevádzkovateľ poskytuje informácie o objednávke tejto tretej strane, konkrétne sa jedná o e-mail užívateľa, čiastku objednávky a variabilný symbol, spolu s referenciou klienta.

 

3. Výpis osobných údajov

Informácie o študijných výsledkoch apod. má užívateľ k dispozícii v prehľadných štatistikách. Osobné informácie v rámci neverejného profilu aplikácie si užívateľ môže prezrieť, aktualizovať či odstrániť priamo v tomto profile.Všetky osobné informácie, ktoré o užívateľovi zhromažďujeme, si užívateľ môže pozrieť v sekcii Môj profil → Všeobecné informácie, prípadne Fakturačné údaje.

 

4. Komu poskytujeme vaše údaje?

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú na Webhostingu spoločnosti Websupport s.r.o., môžu však byť prenesené do krajiny v rámci EÚ a spracúvané v nej. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s platnými predpismi. Prenos mimo EÚ (do tretích krajín) sa neuskutočňuje.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše osobné údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás. Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu zverejnené ani poskytnuté tretím osobám okrem sprostredkovateľov. Prevádzkovateľ môže vaše osobné údaje poskytnúť svojim sprostredkovateľom, a to výlučne na účel, ktorý je vami odsúhlasený a zároveň uvedený v zmluve so sprostredkovateľom.

 

5. Aké sú vaše základné práva v oblasti ochrany osobných údajov? 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás samozrejmosťou a dôkladne sa staráme o ich ochranu. Kedykoľvek počas spracúvania Vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúce práva:

 

• právo na prístup k Vašim osobným údajom, máte právo žiadať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak Vaše údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobné informácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov (Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vaše požiadanie sme povinní poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pričom za opakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie primeraného poplatku zodpovedajúceho administratívnym nákladom;

• právo na opravu osobných údajov, a to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov (Vaše právo na opravu osobných údajov upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679);

• právo na výmaz osobných údajov (Vaše právo na výmaz osobných údajov upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak:
(a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
(b) osobné údaje spracúvame nezákonne,
(c) odvoláte nám súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
(d) namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo,
(f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Právo na výmaz Vašich osobných údajov nemôžete uplatniť v prípade, ak:
(a) je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku,
(b) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
(c) na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej tomu, kto osobné údaje spracúva,
(d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (e) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je pravdepodobné, že by Vaše právo znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania;

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov upravuje § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak
(a) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
(b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
(c) už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo,
(d) namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.
Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, môžeme okrem uchovávania osobných údajov osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu;

• právo namietať spracúvanie osobných údajov (Vaše právo namietať spracúvanie osobných údajov upravuje § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe právneho základu podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679. V takom prípade prevádzkovateľ nesmieme spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;

• právo na prenosnosť osobných údajov (Vaše právo na prenosnosť osobných údajov upravuje § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a prebieha na základe právneho základu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, t.j. ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, prípadne zmluvnej povinnosti.

 

6. Aký je právny základ spracovania vašich údajov?

Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je:

váš súhlas – najmä súvislosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách, vylepšeniach, zmenách a aktuálnych ponukách (priamy marketing). Vami udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov do času odvolania

plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a uzatvorenej zmluve v našom účtovníctve, ale aj v prípade povinnosti sprístupnenia údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí

• náš oprávnený záujem – pri niektorých marketingových činnostiach, pri zlepšovaní našich služieb, v rámci personalizáciie, v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou vašich údajov. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv, a či prevažuje náš oprávnený záujem.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia vašich osobných údajov z našej strany, kontaktujte nás e-mailom na adrese info@langem.sk.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na adresu Marek Karafa – LANGEM, Sklepárska 2, 04015 Košice, Slovenská republika, alebo e-mailom na info@langem.sk.

 

IV. Predplatné

 1. Podmienkou pre naplnenie platnosti objednávky je vyplnenie a zaslanie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v elektronickom objednávkovom formulári. Prijaté objednávky sú záväzné. Predplatné je možné uhradiť pomocou platobnej služby TrustPay (teda vrátane platobných a kreditných kariet) alebo prevodom na účet Prevádzkovateľa (po vytvorení objednávky dostane Užívateľ číslo účtu a variabilný symbol pre úhradu objednanej služby). Objednaná služba bude aktivovaná do 5 minút po uhradení (pri instantných platbách cez TrustPay) alebo do 24 hodín po prijatí platby na účet Prevádzkovateľa (pri platbe prevodom).
 2. Prístup do aplikácie sa objednáva na dobu časovo obmedzenú, 6 mesiacov alebo 12 mesiacov. Pri aktivácii novo objednaného a uhradeného predplatného sa doba existujúceho predplatného predlžuje o 6 alebo 12 mesiacov (podľa objednávky).
 3. Zľavy, ktoré prevázkovateľ poskytuje prostredníctvom zľavových portálov, sa vzťahujú iba na nových zákazníkov a rovnako neslúžia na predĺženie už plynúceho predplatného, či ukončeného predplatného Užívateľa. Novým zákazníkom sa rozumejú zákazníci, ktorí kedykoľvek v minulosti, nemali predplatnú žiadnu z ponúkaných služieb Prevádzkovateľa. Každý zákazník môže po zakúpení predplatného na zľavovom portály využiť platný zľavový kupónu (voucher) iba raz, a to iba v prípade, že doposiaľ nevyužil žiadnu z ponúkaných služieb Prevádzkovateľa.

 

V. Ceny a fakturácia, zľavy

 1. Výška poplatku k výučbovej aplikácii Langem sa riadi platným cenníkom zverejneným na webstránke www.langem.sk alebo www.langem.cz k dátumu objednania kurzu. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH, preto sa ceny pri jednotlivých variantov služby uvádzajú bez DPH. Riadny doklad (faktúra) v elektronickej podobe (PDF súbor) je sprístupnený v užívateľskom profile - na stránke s platobnou históriou Užívateľa, a to do 14 dní od prijatia platby na účet Prevádzkovateľa. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 zákona o DPH riadnym daňovým dokladom.
 2. Užívateľ vyjadruje súhlas so zasielaním faktúr elektronickou formou (sprístupnenou v užívateľskom profile - na stránke s platobnou históriou Užívateľa) a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami uvednými v tejto časti obchodných podmienok.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ceny kedykoľvek meniť. Prípadná zmena ceny však nijako neovplyvní existujúce predplatné používateľa. Aktuálne ceny nájdete na samostatnej stránke Cenník.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vyhlasovať zľavové a iné akcie, o ktorých informuje na svojich stránkach alebo iným spôsobom.


VI. Používanie aplikácie

 1. Užívateľ je oprávnený neobmedzene využívať aplikáciu so všetkými jej funkciami po celú dobu trvania predplatného, a to bez akýchkoľvek doplňujúcich platieb.
 2. Aplikácia je umiestnená online na stránkach www.langem.sk alebo www.langem.cz a je prístupná z počítačov, laptopov, tabletov, ktoré sú pripojené k internetu a majú internetový prehliadač (napr. Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox, Safari a pod.)
 3. V závislosti na používanom prístroji a internetovom prehliadači sa môže mierne líšiť spôsob zobrazenia aplikácie a môže dôjsť k obmedzeniu niektorých jej funkcií.
 4. Vstup do aplikácie (vrátane prístupu k osobným informáciám) je cez užívateľské meno a heslo Užívateľa. Tieto údaje sú dôverné a neprenosné. Užívateľ zodpovedá za ukladanie týchto údajov v tajnosti.

 

VII. Zmeny aplikácie

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť aplikáciu o nové funkcie a existujúce funkcie upravovať a meniť.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť vzhľad aplikácie.

 

VIII. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ nemá právo prepožičať svoj login a heslo tretím osobám a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou. Tieto údaje sú neprenosné a Užívateľ sa zaväzuje neposkytnúť ich iným osobám. V prípade preukázateľného zneužitia prihlasovacích údajov si Prevádzkovateľ vyhrazuje právo okamžite zrušiť užívateľský účet užívateľa a nevracať Užívateľovi predplatné.
 2. Všetky materiály obsiahnuté v aplikácii sú chránené autorským zákonom, výhradným majiteľom autorských práv je prevádzkovateľ. Užívateľ smie tieto materiály používať výhradne pre svoje vlastné študijné potreby a nemá právo ich poskytovať tretím stranám v elektronickej ani tlačenej podobe (bez písomného súhlasu majiteľa práv), podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 3. Ak nie je uvedené inak, my alebo naši licenční partneri vlastnia práva duševného vlastníctva na túto stránku, metodiku výučby, aj všetky materiály. Všetky tieto práva duševného vlastníctva sú vyhradené.

  Nesmiete:
  (A) publikovať materiál z tejto webovej stránky;
  (B) predávať, prenajímať alebo sub-licencovať materiál z našich internetových stránok;
  (C) reprodukovať, duplikovať, kopírovať alebo inak využívať materiály z našich webových stránok alebo našu metodológiu pre komerčné účely;
  (D) upraviť akýkoľvek materiál z našich webových stránok;
 4. Nesmiete používať naše webové stránky v žiadnom prípade, ak to spôsobí alebo môže spôsobiť poškodenie našich webových stránok alebo zhoršenie dostupnosti a prístupnosti našich webových stránok; alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je protiprávny, nezákonný, podvodný alebo škodlivý, alebo v súvislosti s akoukoľvek protiprávnou, nezákonnou, podvodnou alebo škodlivou činnosťou alebo účelom. Nesmiete kopírovať naše webové stránky, ani ich ukladať, hosťovať na inom serveri, prenášať, posielať, alebo inak šíriť akýkoľvek materiál. Nesmiete vykonávať žiadny systematický alebo automatizovaný zber údajov (vrátane, bez obmedzenia, scraping, dolovanie dát, extrakcia dát a zber dát). Nesmiete používať naše webové stránky pre šírenie spamu či za akýmkoľvek komerčným účelom. Nesmiete používať naše webové stránky pre akékoľvek účely súvisiace s marketingom bez nášho výslovného písomného súhlasu.
 5. V prípade porušenia týchto pravidiel si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo okamžite zrušiť užívateľský účet Užívateľa a nevracať Užívateľovi predplatné.

 

IX. Podmienky získania certifikátu

 1. Základné informácie ohľadom certifikátu a podmienok, za akých môže zákazník získať jazykový certifikát upravuje nasledujúci online dokument, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok. Zákazník sa s ním môže oboznámiť po prejdení na nasledujúcu webovú stránku (kliknite).  

 

X. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

 1. Predaj a užívateľská podpora:
  Predaj predplatného, užívateľskú podporu, vybavovanie reklamácií a všetku komunikáciu s kupujúcim zaisťuje Prevádzkovateľ cez stránky www.langem.sk alebo www.langem.cz, prípadne elektronickou poštou na adrese info@langem.sk (objednávky, fakturácia, technická podpora a pod.)
 2. Riešenie závad:
  Predávajúci zaručuje, že aplikácia pracuje v súlade s jej popisom uvedeným na stránkach www.langem.sk alebo www.langem.cz. Ak počas trvania predplatného používateľ zistí správanie aplikácie, ktoré odporuje popisu na stránkach www.langem.sk alebo www.langem.cz, odovzdá Prevádzkovateľovi presný opis zistenej závady (prostredníctvom e-mailu info@langem.sk). V prípade, že sa jedná o závažnú poruchu, ktorá zabraňuje využívanie softvéru v súlade s jej popisom, prevádzkovateľ závadu okamžite a bezplatne odstráni. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a objednávateľa písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

  V prípade nedostupnosti služby spôsobenej či už Prevádzkovateľom, Poskytovateľom internetových služieb, útokom hackerov, vyššou mocou a pod., urobí prevádzkovateľ všetko preto, aby služba bola v čo najkratšej dobe opäť sprevádzkovaná. V prípade neprimerane dlhého výpadku prevádzkovateľ na základe žiadosti užívateľa predĺži jeho predplatné o dobu, po ktorú výpadok trval.
 3. Obmedzenie zodpovednosti:
  Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nie je zodpovedný za akékoľvek škody vzniknuté užívateľovi priamo alebo nepriamo v dôsledku používania aplikácie.
 4. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu:
  V prípade nespokojnosti zákazníka s online kurzom, má zákazník možnosť odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní a získať tak plnú sumu za kurz naspäť, na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, na základe písomne doručenej reklamácie (prostredníctvom e-mailu info@langem.sk). Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Táto záruka sa nevzťahuje na prípady, kedy sme Vám naše služby nepredali priamo my, ale tretia strana (napríklad zľavový portál), nakoľko vtedy sa uplatňuje záruka tretej strany.
 5. Platba a nárok na kurz
  Zaplatením sumy za kurz má Užívateľ právo na účasti na online kurze. Pokiaľ na kurz nebol riadne prihlásený alebo nezískal k nemu prístup, je potrebné kontaktovať podporu Prevádzkovateľa, ktorý je povinný sa postarať o nápravu.

 

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach prevádzkovateľa v deň registrácie užívateľa a prvého vstupu do aplikácie. Vytvorením registrácie používateľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia zmluvných podmienok a je nimi neodvolateľne viazaný.
 2. V situáciách, ktoré neupravujú tieto zmluvné podmienky, sa vzťah Užívateľov a Prevádzkovateľa riadi platnými právnymi úpravami, predovšetkým Občianskym a Obchodným zákonníkom.
 3. Prevádzkovateľ a Užívateľ súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 4. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného v Obchodných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.
 5. Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.

Podmienky používania stránok www.langem.sk / www.langem.cz boli zverejnené 1.9.2016 a od tohto dátumu sú platné a účinné.