Reklamačný poriadok

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

 1. Predaj a užívateľská podpora:
  Predaj predplatného, užívateľskú podporu, vybavovanie reklamácií a všetku komunikáciu s kupujúcim zaisťuje Prevádzkovateľ cez stránky www.langem.sk alebo www.langem.cz, prípadne elektronickou poštou na adrese info@langem.sk (objednávky, fakturácia, technická podpora a pod.) Poskytovateľom výučby je (ďalej len „Prevádzkovateľ “):  Marek Karafa - LANGEM
  Sídlo: Sklepárska 2, 04015 Košice

  IČO: 50 499 076
  DIČ: 1122467434

  E-mail: info@langem.sk

  Podnikateľský subjekt nie je platiteľom DPH

  Podnikateľský subjekt je zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice, číslo živnostenského registra: 820-81733

  Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Košický kraj. Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
 2. Riešenie závad a reklamácia:
  Prevádzkovateľ zaručuje, že aplikácia pracuje v súlade s jej popisom uvedeným na stránkach www.langem.sk alebo www.langem.cz. Ak počas trvania predplatného používateľ zistí správanie aplikácie, ktoré odporuje popisu na stránkach www.langem.sk alebo www.langem.cz, odovzdá prevádzkovateľovi presný opis zistenej závady (prostredníctvom e-mailu info@langem.sk). V prípade, že sa jedná o závažnú poruchu, ktorá zabraňuje využívanie softvéru v súlade s jej popisom, prevádzkovateľ závadu okamžite a bezplatne odstráni. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a objednávateľa písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

  V prípade nedostupnosti služby spôsobenej či už prevádzkovateľom, poskytovateľom internetových služieb, útokom hackerov, vyššou mocou a pod., urobí prevádzkovateľ všetko preto, aby služba bola v čo najkratšej dobe opäť sprevádzkovaná. V prípade neprimerane dlhého výpadku prevádzkovateľ na základe žiadosti užívateľa predĺži jeho predplatné o dobu, po ktorú výpadok trval.

  V situáciách, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok, sa vzťah užívateľov a prevádzkovateľa riadi platnými právnymi úpravami, predovšetkým zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka.
 3. Obmedzenie zodpovednosti:
  Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nie je zodpovedný za akékoľvek škody vzniknuté užívateľovi priamo alebo nepriamo v dôsledku používania aplikácie.
 4. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu:
  V prípade nespokojnosti zákazníka s online kurzom, má zákazník možnosť odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní a získať tak plnú sumu za kurz naspäť, na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, na základe písomne doručenej reklamácie (prostredníctvom e-mailu info@langem.sk). Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Táto záruka sa nevzťahuje na prípady, kedy sme Vám naše služby nepredali priamo my, ale tretia strana (napríklad zľavový portál), nakoľko vtedy sa uplatňuje záruka tretej strany.
 5. Platba a nárok na kurz
  Zaplatením sumy za kurz má študent právo na účasti na online kurze. Pokiaľ na kurz nebol riadne prihlásený alebo nezískal k nemu prístup, je potrebné kontaktovať podporu Prevádzkovateľa, ktorý je povinný sa postarať o nápravu.